بهترین وکیل جزایی اصفهان

توضیحاتی در مورد ماده 72 قانون امور حسبی

این ماده قانونی بیان میدارد که حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت‌شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد ولی دارای ایراداتی می باشد

بهترین وکیل اصفهان

ادرس جدید شعب دادگستری اصفهان -خرداد1399- امکان تغییر بعدی وجود دارد – قبل جلسه از اخرین ادرس اطمینان حاصل نمایید

1️⃣شعب ۲ -۲۵ -۸ -۲۴ -۱۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
شعب ۱۲۳- ۱۱۱-۱۱۸-۱۱۶ دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان

3️⃣کلیه شعب حقوقی شورای حل اختلاف(صبح وعصر)مستقر در مجتمع شهیدمطهری

4️⃣شعب حصروراثت