مطالبه پول در دادگاه

آیا اگر مبلغی به شخصی پرداخت نمودیم می توانیم پول خود را مطالبه نماییم؟

نمونه رای مستدل دادگاه ✅ چکیده: اماره مدیونیت در هنگام پرداخت وجه به دیگری 🔹دادنا‌مه‌ شماره : 8909975112401348 🔹مورخ: 30/9/89 🔹پرونده‌ شماره:‌ 890540‌ ‌         «راجع به دعوای آقای برزو … با وکالت آقای محمدرضا … به طرفیت آقای امید … دایر بر صدور حکم بر محکومیت خوانده به مسترد نمودن مبلغ…