مطالبه پول در دادگاه

آیا اگر مبلغی به شخصی پرداخت نمودیم می توانیم پول خود را مطالبه نماییم؟

نمونه رای مستدل دادگاه ✅ چکیده: اماره مدیونیت در هنگام پرداخت وجه به دیگری 🔹دادنا‌مه‌ شماره : 8909975112401348 🔹مورخ: 30/9/89 🔹پرونده‌ شماره:‌ 890540‌ ‌         «راجع به دعوای آقای برزو … با وکالت آقای محمدرضا … به طرفیت آقای امید … دایر بر صدور حکم بر محکومیت خوانده به مسترد نمودن مبلغ…

تنها بودن زن و مرد نامحرم، رابطه نامشروع، قدم زدن در پارک و خیابان، منزل، وسیله نقلیهرابطه نامشروع، قدم زدن در پارک و خیابان، تنها بودن زن و مرد نامحرم، منزل، وسیله نقلیه

صرف مکالمه تلفنی و قدم زدن در پارک یا خیابان و یا تنها بودن زن و مردی در یک جا اعم از منزل یا وسیله نقلیه از مصادیق رابطه نامشروع نیست

تنها بودن زن و مرد نامحرم، رابطه نامشروع، قدم زدن در پارک و خیابان، منزل، وسیله نقلیهرابطه نامشروع، قدم زدن در پارک و خیابان، تنها بودن زن و مرد نامحرم، منزل، وسیله نقلیه