ادرس جدیدشعبه 106 و 127 کیفری اصفهان

ادرس جدید شعب دادگاه اصفهان در ابان 1402

در ابان 1402 ادرس شعب زیر تغییر نمود – امکان جابجایی مجدد وجود دارد- قبل جلسه از محل دادگاه خود مطمئن گردید شعبه ۲۱ و۲۷ حقوقی از مجتمع عدالت واقع در اشراق به مجتمع سردارسلیمانی واقع در خیابان میر منتقل شد شعب ۲۰ و۲۳ حقوقی از مجتمع سردارسلیمانی واقع در خیابان میر به مجتمع آیت…