ادرس جدید شعب دادگستری اصفهان -خرداد1399- امکان تغییر بعدی وجود دارد – قبل جلسه از اخرین ادرس اطمینان حاصل نمایید

1️⃣شعب ۲ -۲۵ -۸ -۲۴ -۱۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
شعب ۱۲۳- ۱۱۱-۱۱۸-۱۱۶ دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان

3️⃣کلیه شعب حقوقی شورای حل اختلاف(صبح وعصر)مستقر در مجتمع شهیدمطهری

4️⃣شعب حصروراثت