ادرس های کاربردی – حقوقی

سوالات متداول از وکیل کیفری هزینه حق الوکاله پرونده های کیفرى چقدر است؟https://dadsun.app/l/b86ddm حق الوکاله بسته به میزان مجازات و بعد مالى آن در هر دعوى متفاوت است. آیا میتوان مجازات حبس را به جزای نقدى تبدیل کرد یا مدت آن را کاهش داد؟ برای رسیدگى به پرونده های کیفرى دادگاه صالحه کدام است؟ در…