ابلاغ

شما ابلاغیه جدید (مشاهده نشده) ندارید. قسمت ابلاغیه های مشاهده شده را بررسی کنید. در خصوص دعوی محمد……به طرفیت موکل شما …… مبنی بر در وقت مقرر فوق جهت کارشناسی دراین شعبه حاضر شوید.همراه داشتن کارت واکسیناسیون کرونا و ماسک و خودکار الزامی است. موضوع ابلاغیه: ابلاغ اخطاریه/احضاریه حضور در جلسه رسیدگی برای شخص ذی…

متن پیامک های قوه قضاییه به چه معناست :

مشاوره با بهترین وکیل دادخواست علیه شما به شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان (مجتمع قضائی شهیدسردار حاج قاسم سلیمانی) ارجاع و با شماره پرونده 990………………. ثبت گردید. آقای فرزاد جوادی نژاد پرونده شما به شماره 98099803632…….. و شماره بایگانی به شعبه…..تجدیدنظر- اصفهان ارجاع شددر صورت نیاز به حضور، ابلاغ خواهد شد این پیام با…