بهترین وکیل مهریه و خانواده در اصفهان

سؤال

سؤال؟ آقا و خانم درنکاح دائم ضمن طلاق توافقی ازطریق صدور حکم قضایی اقدام به جاری نمودن خطبه طلاق نموده اند. به محض پایان خطبه طلاق در همان روز ضمن رجوع اقدام به جاری نمودن صیغه موقت نموده اند ودفترچه مربوط به ازدواج موقت را دریافت نموده اند علی ایحال باتوجه به عدم انقطاع وعدم…