مطالبه خسارت و غرامات ملک

مقدمه در صورتی که فروشنده ملک دیگری را فروخته باشد الف) گزارش پرونده به استحضار می‌ رساند، آقای ……….. وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، در خصوص نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن و جبران آن به عنوان غرامت ناشی از مستحقٌ‌…