وکیل دیه

سوال از وکیل در اصفهان فرق دیه و ارش چیست ؟

سوال از وکیل در اصفهان فرق دیه و ارش چیست ؟ در ابتدا قابل توضیح است که : دیه : معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما، نوع ومیزان خسارت  دیه در قانون  مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست . به عنوان مثال در قانون جبران خسارت…

مطالبه خسارت و غرامات ملک

مقدمه در صورتی که فروشنده ملک دیگری را فروخته باشد الف) گزارش پرونده به استحضار می‌ رساند، آقای ……….. وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، در خصوص نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن و جبران آن به عنوان غرامت ناشی از مستحقٌ‌…