پرسش و پاسخ با وکیل اصفهان

سوال از وکیل در اصفهان سوال : آیا وجود شرط داوری در قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 مانع تقاضا و صدور دستور تخلیه توسط مرجع قضایی(شورای حل اختلاف) خواهد بود؟ پاسخ وکیل اصفهان  : خیر مستفاد از مواد 3، 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376 و…