جدول تنظیم شده در خصوص نرخ دیه به صورت کل وجزء حسب اعلام قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ به تومان به شرح ذیل می باشد

اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاداااااااااااااااااااذذذذذذذذذذذذ جدول بر اساس دیه در سال 1402 می باشد – ✅جدول تنظیم شده در خصوص نرخ دیه به صورت کل و جزء، حسب اعلام قوه قضائیه در سال۱۴۰۲ به تومان ،۱-دیه کامل در ماه غیر حرام ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان۲-دیه کامل در ماه حرام(محرم،ذی القعده،ذی الحجه،،رجب)۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان۳-یک دینار شرعی ۹۰۰/۰۰۰تومان۴-یک درهم شرعی ۹۰/۰۰۰تومان۵-یک نفر شتر ۹/۰۰۰/۰۰۰تومان۶-یک ده هزارم…