کلاس متون فقه 3 مبحث ارث

کتاب میراث محاسبه انلاین ارث بر اساس ماده ۱۴۰ قانون مدنی ایران: «تملک از روش‌های زیر محقق می‌شود: احیاء زمین‌هایی که آباد نیستند. حیازت اموالی که مباح هستند. تنظیم عقود و ایجاد تعهدات ارث» در نتیجه کلیه اموالی که در زمان فوت، به مورث تعلق داشته است، بعد از فوت، به وراث او تعلق می‌گیرد.…

اگر مدعی حقی بودیم و طرف دعوا فوت شد چه نکاتی را باید رعایت نماییم

اصطلاح « دعوی بر میت » در مواد 232 ( حسبی ) و 279 – 278 ( آئین دادرسی مدنی) و اصطلاح «دعوی بر متوفی » در ماده 333 ( قانون مدنی) در معنای ادعا، بکار رفته و نه دعوی به مفهوم اعم یا اخص آن. زیرا هرگاه خوانده دعوی در تاریخ اقامه دعوی فوت…