نمونه لایحه دفاعیه توسط وکیل در اصفهان

با وصف فوق و در ما نحن فیه: مورد معامله باید منفعتی داشته باشد که جامعه و عموم مردم  آن را بپذیرند و مورد قبول آنها قرار گیرد ، ولو آنکه آن منفعت ناچیز باشد خواه متعهد له بتوان از آن منتفع شود( مثلا بال مگس در نزد مردم هیچ منفعت و ارزش عرفی ندارد…