وکیل پرونده تمکین در اصفهان

یکی از نکات دارای اهمیت در پرونده تمکین   اماده بودن منزل مرد می باشد نمونه نظریه کارشناسی در پرونده تمکین معرفی بهترین وکیل طلاق توافقی اصفهان ریاست محترم شعبه …..دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با سلام و احترام در خصوص دادخواست تجدیدنظر آقای ….. فرزند محمد…. به طرفیت خانم ریحانه فـرزند ….. تحت کلاسه پرونده ….موضـوع…