وکیل پرونده تمکین در اصفهان

یکی از نکات دارای اهمیت در پرونده تمکین   اماده بودن منزل مرد می باشد نمونه نظریه کارشناسی در پرونده تمکین ریاست محترم شعبه …..دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با سلام و احترام در خصوص دادخواست تجدیدنظر آقای ….. فرزند محمد…. به طرفیت خانم ریحانه فـرزند ….. تحت کلاسه پرونده ….موضـوع الـزام به تمـکین، اینـجانب کارشـنـاس منـتخب…