جدول تنظیم شده در خصوص نرخ دیه به صورت کل وجزء حسب اعلام قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ به تومان به شرح ذیل می باشد

جدول بر اساس دیه در سال 1400 می باشد – وکیل دیه و وکیل ضرب و جرح در اصفهان ۱-دیه کامل در ماه غیر حرام ۴۸۰۰۰۰۰۰۰تومان۲-دیه کامل در ماه حرام(محرم،ذی القعده،ذی الحجه،،رجب)۶۴۰۰۰۰۰۰۰تومان۳-یک دینار شرعی۴۸۰۰۰۰تومان۴-یک درهم شرعی ۴۸۰۰۰تومان۵-یک نفر شتر ۴۸۰۰۰۰۰تومان۶-یک ده هزارم دیه کامل۴۸۰۰۰تومان۷-یک هزارم دیه کامل۴۸۰۰۰۰تومان۸-یکصدم دیه کامل(یک درصد)۴۸۰۰۰۰۰تومان۹-نیم صدم دیه کامل (نیم درصد)۲۴۰۰۰۰۰تومان۱۰-یک…