نمونه لایحه درخواست مطالعه پرونده در اصفهان

بسمه تعالیریاست محترم شعبه …… دادگاه کیفری دو شهر اصفهانموضوع ‌: درخواست مطالعه پروندهبا سلاماحتراما ضمن تقدیم نسخه اول وکالتنامه و ابطال تمبر وکالتی درخواست مطالعه پرونده کلاسه 000000مطروحه در آن شعبه مورد استدعاست ، خواهشمند است دستور فرمائید پرونده جهت مطالعه و عنداللزم اخذکپی از اوراق آن در اختیار اینجانب قرار گیرد.با تجدید احترامفرزاد…