بهترین وکیل مهریه و خانواده در اصفهان

وکیل پرونده منع اشتغال در اصفهان و نمونه رای

نمونه رای منع اشتغال زوجه در اصفهان   خواسته: منع اشتغال زوجه/ زوج)غیر مالی( . بسمه تعالی – در مورخ در وقت فوق العاده شعبه ….دادگاه خانواده شهرستان اصفهان پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد . دادگاه با عنایت به ختم دادرسی قبلی و با ملاحظه نظر قاضی مشاور خانواده به شرح ذیل مبادرت…