نکاتی در مورد علم قاضی در زنا و رابطه نامشروع توسط بهترین وکیل جزایی اصفهان

همانطور که مستحضر می باشید ماده211 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد ، علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد قاضی مطرح می شود در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.…