سوال از وکیل ضرب و جرح در اصفهان ؛ فرق دیه و ارش چیست ؟

سوال از وکیل کیفری در اصفهان فرق دیه و ارش چیست ؟ ✅ دیه : معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما، نوع ومیزان خسارت  دیه در قانون  مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست . به عنوان مثال در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست نصف…