متن پیامک های قوه قضاییه به چه معناست :

دادخواست علیه شما به شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان (مجتمع قضائی شهیدسردار حاج قاسم سلیمانی) ارجاع و با شماره پرونده 990998……………….. ثبت گردید. آقای فرزاد جوادی نژاد پرونده شما به شماره 98099803632…….. و شماره بایگانی به شعبه…..تجدیدنظر- اصفهان ارجاع شد در صورت نیاز به حضور، ابلاغ خواهد شد این پیام با تاخیر ارسال شده…